För alla barn och ungas likvärdiga rätt till kultur

Kulturrätten ska ge kulturen en starkare roll i skolan, genom kunskap, nätverk och metodutveckling – allt för att alla barn i vårt län ska ha likvärdig rätt att möta professionell kultur.

2019 gjordes en förstudie i länet, där det tydligt framkom att det saknas en struktur kring kulturaktiviteter i skolan. Att möta och uppleva professionell kultur och kvalitativ konst är långt i från en självklarhet då det saknas nätverk och broar mellan kultur och skola. Vi vill arbeta för alla barns lika rättigheter och tycker att det ska vara en självklarhet att möta professionell kultur i skolan. Utanför skolans värld blir det en klassfråga.

Kulturrätten ska genom kunskap och nya nätverk, öka samverkan mellan skola och kultur och på så sätt ge kulturen en stärkt roll i skolan. Genom att införa en strategi för kulturaktiviteter under skoltid blir insatsen varaktig. En metod ska utvecklas gällande samordning, kulturombud, kulturutbud och jämlik professionell kultur till alla barn i grundskolan. Kulturrätten ska belysa en variation av kulturyttringar och omfattar arbete med strategi, kunskapsutveckling, nätverkande och dialog. Projektet ska undersöka och bygga upp en struktur hur skola och kultur kan samspela och i det arbetet vara kunskapsbärande. Projektet ska också synliggöra länets kulturutbud såsom det fria kulturlivet, kulturskapare och kulturinstitutionerna genom utbudsdagar.

Kulturrätten drivs av Riksteatern Jönköpings län med stöd av Kultur och utveckling/Region Jönköpings län.

Kulturrätten drivs i nära samarbete med representanter från varje part inom kultursamverkansmodellen och ska även gynna det fria kulturlivet i Jönköpings län.