Stärk kulturens roll i skolan

Riksteatern Jönköpings län ser med glädje på den debatt som förs i tidningen om Jönköpings kommun och estetiska lärprocesser genom Mario Rojas och Jerry Hanssons debattinlägg. De har i två debattinlägg hävdat det estetiska lärandets förmåga att stödja barn och unga i att utveckla sina förmågor och kompetenser. Hansson påpekar även att kulturskolan brottas med problemet att inte nå ut till alla. Han ser en tydlig förskjutning bort från socioekonomiskt utsatta områden. Detta vill han råda bot på.

Riksteatern har som devis: scenkonst för alla – överallt. Att kulturen har svårt att nå i skolan är ett problem och att inte alla nås av den kommunala kulturskolan är ytterligare ett. Här behöver alla goda krafter samarbeta och Riksteatern Jönköpings län tar gärna på sig ledarskapet i detta arbete.

Projektet ”Kulturrätten” startade 2019 på initiativ från Riksteatern Jönköpings län. Vi driver det tillsammans med Regionens kulturinstitutioner inom ramen för kultursamverkansmodellen. Syftet med projektet är att ge kulturen en starkare roll i skolan genom kunskap, nätverk och metodutveckling. Allt för att alla barn i vårt län ska ha en likvärdig rätt att möta professionell kultur. Det ska även skapa förutsättningar för det fria kulturlivet att hitta vägar in i skolan.

2019 gjorde vi en förstudie i länet, där det tydligt framgick att det saknades en struktur kring kulturaktiviteter i skolan. Att möta och uppleva professionell kultur och kvalitativ konst är långt ifrån en självklarhet då det saknas nätverk och broar mellan skola och kultur. Projektet avslutade sitt första pilotår med en seminariedag i Nässjö där professor Gunnar Bjursell föreläste. Bjursell, som är molekylärbiolog och alltså har sin grund i naturvetenskap, hävdar att den samtida hjärnforskningen tydligt visar att kultur är en förutsättning för hälsa och kunskapsbildande. Han går så långt att han säger att kultur är en lika viktig hälsofaktor som kost och motion.

Flera av länets kommuner var representerade på seminariedagen. Nästan hälften har i dag anmält sitt intresse som pilotkommun. Dock icke Jönköpings kommun!

Vi arbetar för alla barns och ungas rättigheter och tycker att det ska vara en rättighet att möta professionell kultur i skolan. De senaste rönen inom neurovetenskap lyfter fram kopplingar mellan känslor, social funktion och beslutsfattande. Detta är faktorer som utvecklas och tränas genom konst och kultur.

Även kulturen kommer att utvecklas om flera med olika erfarenheter och bakgrund upptäcker konsten och finner vägar att uttrycka sig. Då kommer det att skapas ett helt nytt kulturlandskap i framtiden. Det får inte bli, som det nu är, ett uttryck och en möjlighet för en begränsad del av eleverna. Därför är det viktigt att kulturen finns för alla – överallt. Det kommer också på sikt att innebära ett stöd för och utvecklande av framtidens demokrati.

Birgitta Sandgren

Ordförande Riksteatern Jönköpings län